EU-kommissionen trappar upp mot Polen – hotar ta till ”atombombsparagrafen”

EU-kommissionens årslånga strid med den polska nationalistregeringen trappas nu upp ytterligare ett steg. Frans Timmermans hotar med att föreslå sanktioner mot landet med hjälp av ”atombombsparagrafen”, trots att Ungerns Viktor Orban redan lovat att lägga in sitt veto.

– Vi kommer inte att lägga ner den här frågan. Vi kommer att använda varje instrument som finns i vår verktygslåda, försäkrade förste vice EU-kommissionären Timmermans.

– Varje polsk medborgare ska kunna vara säker på att den domare han möter inte styrs av politiker.

Men egentligen har kommissionens tidsfrist för granskning och dialog med den polska regeringen om hur den lever upp till EU:s grundläggande demokratiska krav gått ut för länge sen.

Den inleddes i januari sedan den nya regeringen med högernationalistiska Lag och rättvisa bland annat genomfört snabba lagändringar för att inskränka konstitutionsdomstolens möjligheter att granska regeringens arbete. EU-kommissionen använde för första gången sin möjlighet till kontroll om ett medlemsland lever upp till rättstatens krav.

Frans Timmermans, som var med och drev igenom denna kontrollprocedur under sin tid som utrikesminister i Nederländerna, har sedan dess ägnat mycket tid att försöka sätta press på den polska regeringen med den stegvisa granskningsprocessen.

Men den polska regeringen har vägrat backa, trots att den även satts under press av Europarådet och USA. Polens verklige politiske makthavare, Lag och rättvisas ledare Jaroslaw Kazcynski, har i stället lierat sig med Ungerns premiärminister Viktor Orban, och talat om att minska EU:s maktbefogenheter.

Den 22 juli utfärdade EU-kommissionen sin rekommendation till Polen där det sägs att de begränsade förändringar av tidigare lagändringar som genomdrivits är otillräckliga, och kommissionen gav det ödesmättade utslaget:

”The Commission believers that there is a systematic threat to the rule of law in Poland”

Regeringen uppmanades bland annat att godkänna de tre domare som utsetts till konstitutionsdomstolen. Publicera konstitutionsdomstolens utslag och dra tillbaka de lagar som förhindrar dess arbete. Och följa de råd som Europarådets juridiska experter, Venedigkommissionen, utfärdat.

Regeringen fick tre månader på sig att agera. Men den polska regeringens svar när tidsfristen gick ut var ett kategoriskt nej till alla krav. I stället har regeringen tagit nya beslut de senaste veckorna gentemot konstitutionsdomstolen, bland annat genom att byta ut domstolens ordförande.

EU-kommissionen väljer nu att skicka en kompletterande ”rekommendation” till den polska regeringen, där kraven upprepas och regeringen får ytterligare en tidsfrist nu på två månader.

Frans Timmermans försäkrade att den här upprepningen av steg två i kontrollprocessen inte innebär att kommissionen uteslutit alternativet att ta nästa steg och föreslå EU-regeringarna och EU-parlamentet att ta till artikel 7 i EU-fördraget, som kallas atombomben, trots att det krävs enhällighet av de övriga medlemsländernas regeringar för att kunna genomdriva sanktioner.

– Jag har gjort mitt yttersta för att vi ska kunna lösa den här frågan med dialog. Men i något läge kan det bli nödvändigt att även EU-parlamentet och EU:s ministerråd tar ställning.

– Under de kommande månaderna kommer jag att diskutera med de andra EU-institutionerna hur vi i så fall ska kunna få politiskt stöd i ministerrådet och parlamentet, sade Frans Timmermans.

Med det här ställningstagandet från EU-kommissionen ger den i praktiken också stöd till de protester som pågår i Polen mot regeringen efter beslut om ytterligare inskränkningar i mediernas frihet.

– Vi följer noga utvecklingen och den heta debatten i Polen, även om vi i dagens beslut koncentrerat oss på rättsstaten och konstitutionsdomstolens möjligheter att fungera, sade Timmermans.