Polen: EU-kommissionens nya granskningsmodell kan sättas igång

EU sätter nu igång en ny granskningsmodell mot den nya polska regeringen och hoppas slippa debatten om att ta till ”atombombsparagrafen” med bland annat avskaffad rösträtt.

– Vi vill ge den här processen en chans först, sade Nederländernas premiärminister Mark Rutte efter ett möte med EU-kommissionen i dag.

Nederländerna var med och tog initiativ till skärpt granskning av hur medlemsländerna följer EU:s grundläggande demokratiska rättigheter efter de tafatta försöken att förmå Ungerns Viktor Orban att ändra lagstiftningen för att stärka sin regerings maktbefogenheter.

Barroso-kommissionen lanserade modellen våren 2014: Europeiska kommissionen lägger fram en ram för att säkra rättsstatsprincipen i EU. Det kallas för en trestegsmodell, där kommissionen först ska ”avgöra om det finns tydliga tecken på ett systemhot mot rättsstatsprincipen”. Då ska den skicka en ”varning” till medlemslandet. I ett andra steg ska kommissionen utfärda en ”rekommendation om rättsstatsprincipen”. I ett tredje steg ska kommissionen övervaka att rekommendationerna följs. Planen avslutas med:

”Om det inte görs någon tillfredsställande uppföljning inom den fastställda tidsfristen, kan kommissionen använda en av de mekanismer som anges i artikel 7 i EU-fördraget.

EU-kommissionen har ännu inte satt igång den här granskningsprocessen, men genom att peka på möjligheten i dag vid mötet med EU:s nya ordförandeland Nederländerna blev det ett konkret hot.

– Jag har skickat två brev till den polska regeringen, om konstitutionsdomstolen och medielagen, och jag väntar på svar. Vi vill ha en dialog med regeringen. Det är viktigt att skydda de grundläggande demokratiska rättigheterna som är fastslagna i fördraget, sade kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

– Det finns en möjlighet att ta ta till artikel 7 i fördraget. Men jag tror inte behöver komma dit. Vi ska inte överdramatisera det här, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker efter att just ha gjort det.

Polska regeringen har redan reagerat upprört. Utrikesministern har ifrågasatt Timmermans befogenhet att kräva svar av Polen och kommissionens företrädare i Warszawa har kallats upp till regeringskansliet.

EU-kommissionen har redan offentliggjort att den ska diskutera Polen vid sitt första möte efter helgerna, den 13 januari.

EU:s möjligheter att agera mot Polen med hjälp av ”atombombsparagrafen”, artikel 7 i fördraget, har jag skrivit om tidigare: EU-åtgärd mot Polen kräver stöd av Viktor Orban – men skämskudde kan skickas.